HINGETARKUS OÜ KASUTUSTINGIMUSED

 

 1. Üldleping

Hingetarkus OÜ (Eesti), registrinumber 12409094, aadress: Lapi, Kõrkvere, Saaremaa, tagab sisu olemasolu veebilehel kiitus.ee, edaspidi: veebileht, ja pakub teenuseid kooskõlas allpool toodud tingimuste, transpordipoliitika, tagastuspoliitika, muude tingimuste ja ka tegutsemispoliitikaga, mille kirjeldus on postitatud veebilehele, võttes arvesse teatud funktsionaalsust, funktsioone ja reklaamikampaaniaid, aga ka klienditeenindust, seda kõike loetakse käesoleva lepingu osaks ja selle tingimustes sisalduvaks (edaspidi koos: tingimused). Autentides veebilehe VEEBIPOE jaotise, kinnitate, et olete lugenud, mõistate ja nõustute ilma piirangute või kvalifitseerimiseta nende kasutustingimustega.

Kui tarbija ostab kiitus.ee veebilehel müügiks pakutatavaid tooteid ja teenuseid (edaspidi: kaup) interneti kaudu, loetakse selline kahepoolne leping kauglepinguks ja sellele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandluse sätteid, sealhulgas, kuid mitte ainult Eesti Vabariigi tarbijakaitseseadust ja Eesti Vabariigi ministrite kabineti määrust „Määrus kauglepingu kohta“.

Kui veebilehelt kaupa tellinud või ostnud kliendil puudub õigus- ja teovõime, vastutab sellise isiku seaduslik esindaja (nt vanemad, eestkostjad) toodete tellimise ja tasumise eest. Eeltoodud olukorras ei ole tellimus tühistatav, ka ei ole makstud ostuhind hüvitatav.

Kauba ostmise kaugleping loetakse sõlmituks kauba eest maksmisel.

 1. Privaatsus

Hingetarkus OÜ kaitseb füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eriti eraelu puutumatuse õigust, seoses füüsilise isiku isikuandmete töötlemisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.

Hingetarkus OÜ töötleb teie isikuandmeid mitmel viisil eri eesmärkidel, sõltuvalt sellest, kas olete registreeritud kasutaja (vt lõiget 2.2), registreerimata kasutaja (vt lõiget 2.3), olete soovinud saada uudiskirju (vt lõiget 2.4) või ostnud kinkekaardi (vt lõiget 2.5). Teave küpsiste kohta on saadaval privaatsuspoliitikas.

Hingetarkus OÜ ei kasuta ega jaga saadud teavet, mille olete veebis andnud ilma seadusliku aluseta. Hingetarkus OÜ on kohustatud avaldama isikuandmeid valitsuse ja omavalitsuse ametnikele seaduses ettenähtud juhtudel. Me oleme kohustatud avaldama kliendi isikuandmeid siis, kui seadus seda ette näeb.

Hingetarkus OÜ võib töödelda teie isikuandmeid kokkuvõtlikul viisil statistika vajaduste täitmiseks, et pakutavaid teenuseid analüüsida ja parendada.

Hingetarkus OÜ võtab kõik võimalikud meetmed teisse puutuvate isikuandmete turvalisuse jaoks, et kaitsta neid varguse, kaotamise, ärakasutamise, aga ka volitamata kasutuse, avaldamise, muutmise ja kahjustamise suhtes.

2.1. Üldõigused

Vastavalt kehtivatele õigusaktidele on teil järgmised õigused:

– nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele;
– nõuda oma isikuandmete parandamist või kustutamist sellises ulatuses, nagu see on võimalik;
– nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või sellega mitte nõustuda;
– nõuda oma isikuandmete liikumist (ülekantavus) sellises ulatuses, nagu see on võimalik;
– igal ajal tühistada antud nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks;
– esitada kaebus riiklikule isikuandmete kaitse järelevalveasutusele;
– võtta ühendust Hingetarkus OÜga ning saada täiendavat teavet selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse.

Hingetarkus OÜ kontaktandmed:

Hingetarkus OÜ
Lapi, Kõrkvere küla, Saaremaa, 94535

Telefon: +372 551 50 57
E.mail: jon@kiitus.ee

Rg-kood 12409094

 

2.2. Registreeritud kasutaja

2.2.1. Konto loomine

Registreerudes veebilehel ja luues oma kliendikonto (edaspidi: konto), kasutatakse teie isikuandmeid selleks, et sõlmida leping Hingetarkus OÜga konto loomiseks ja haldamiseks, mida omakorda kasutatakse suhtluskanalina lepingu sõlmimisel.

Konto loomisega kinnitate, et olete teadlik sellest, et teie sisestatud andmeid töödeldakse konto loomiseks ja haldamiseks, sealhulgas teie soovinimekirja ja ostuajaloo loomiseks ja haldamiseks, ning teile kauglepingu täitmise kohta teabe saatmiseks, näiteks teave tellimuse täitmise kohta ja selle oleku uuendamiste kohta.

Hingetarkus OÜ peab omama ja töötlema teie isikuandmeid, et sõlmida kaugleping, kasutades kontot suhtluskanalina. Kui te ei edasta nimetatud isikuandmeid, ei saa te kontot luua ega kauglepingut sõlmida.

Lisaks kasutatakse soovinimekirja ja ostuajaloo teavet Hingetarkus OÜ pakutavate toodete ja teenuste parendamiseks, selle aluseks on Hingetarkus OÜ seaduslik huvi koguda teavet pakutavate toodete ja teenuste kvaliteedi kohta.

Kontol sisalduv teave seoses sõlmitud kauglepingutega (ostetud tooted), sealhulgas kogu suhtlus teiega, säilitatakse tõestusena kauglepingu sõlmimisest ja täitmisest. Hingetarkus OÜ säilitab seda teavet enda seadusliku huvi alusel kaitsta oma õigusi ja huvisid mistahes vaidluse korral ning seadusel põhineva kohustuse tõttu säilitada teavet läbiviidud äritegevuse kohta.

Teie isikuandmeid, mis on seotud konto loomise ja haldamisega ning kauglepingu sõlmimise ja täitmisega, töötlevad ainult Hingetarkus OÜ ja meie äripartnerid, kes pakuvad transporditeenuseid, IT-struktuure ja makseplatvorme. Äripartneritele edastatakse isikuandmeid minimaalses ulatuses teadmisvajaduse põhimõttel.

Selle eesmärgi raames töödeldakse teie isikuandmeid seni, kuni te konto kustutate või kuni Eesti Vabariigi sätestatud säilitamisperiood aegub, või seni, kuni täitub hagi kohtusse andmise tähtaeg – mis iganes aeg neist täitub kõige hiljem.

2.2.2. Kaubanduslike teadaannete vastuvõtmine

Kui avaldate soovi saada kaubanduslikke teadaandeid, näiteks teavet reklaamikampaaniate ja eripakkumiste kohta, nõustute sellega, et Hingetarkus OÜ töötleb teie isikuandmeid, mis te olete esitanud registreerimisvormis ja tellimuse esitamise vormis, sealhulgas teie geograafiline asukoht ja ostuajalugu.

Hingetarkus OÜ töötleb teie isikuandmeid, et saata teile sobivaid ja aktuaalseid kaubanduslikke teadaandeid. Hingetarkus OÜ profileerib teie esitatud andmeid ja teavet eri viisidel, et analüüsida, millised tooted ja teenused võiksid teid huvitada, ning saata teile sobivaid kaubanduslikke teadaandeid.

Kui tellite veebilehelt tooteid, kasutab Hingetarkus OÜ teie meiliaadressi selleks, et saata teile kaubanduslikke teadaandeid sarnaste toodete kohta, isegi kui te ei ole avaldanud soovi kaubanduslikke teadaandeid saada. Kui te ei soovi selliseid teadaandeid, on teil võimalik pärast tellimuse esitamist teile saadetud meili kaudu loobuda kaubanduslike teadaannete saatmisest teie meiliaadressile, samuti on võimalik loobumisest teatada iga kaubanduslikke teadaandeid sisaldava meili kaudu.

Teie isikuandmeid töötlevad seoses kaubanduslike teadaannete saatmisega ainult Hingetarkus OÜ ja meie äripartnerid, kes pakuvad IT-struktuure ja meiliplatvorme. Äripartneritele edastatakse isikuandmeid minimaalselt.

Selle eesmärgi täitmiseks töödeldakse teie isikuandmeid seni, kuni teatate soovist loobuda kaubanduslike teadaannete saamisest tellimuse kinnituses või reklaamis saadetud lingi kaudu. Teavet loobumise kohta säilitatakse selleks, et täita teie soovi mitte enam kaubanduslikke teadaandeid saada.

Hingetarkus OÜ lõpetab teile kaubanduslike teadaannete saatmise niipea, kui teie sooviavaldus on töödeldud. Palume teil siiski tähele panna, et sooviavalduste töötlemine sõltub tehnilisest võimekusest teie nõuet täita, seetõttu võib töötlemine võtta aega kuni viis päeva.

2.2.3. Arvustused

Jättes kauba kohta arvustuse, nõustute sellega, et teie nimi, kaubale antud hinnang ja arvustus avaldatakse veebilehel. Kui olete loonud konto, kasutades võimalust registreeruda Facebooki kaudu, ilmub teist koos arvustusega pisike pilt.

Eespool nimetatud isikuandmeid töödeldakse eesmärgiga postitada arvustus veebilehele ning parandada Hingetarkus OÜ pakutavate toodete ja teenuste kvaliteeti. Arvustused kustutatakse veebilehelt ainult pärast seda, kui toode pole enam saadaval.

Hingetarkus OÜ võib teiega vajaduse korral telefonitsi või e-posti teel ühendust võtta, et lahendada mistahes probleeme seoses toote või teenusega, millele te tagasiside jätsite. Pärast teiega ühenduse võtmist ei kasuta Hingetarkus OÜ arvustusega seoses teie telefoninumbrit ega e-posti aadressi.

Teie isikuandmeid töödeldakse meie ja meie äripartnerite poolt, kes pakuvad IT-struktuure. Äripartneritele edastatakse isikuandmeid minimaalses ulatuses teadmisvajaduse põhimõttel.

2.3. Registreerimata kasutaja

2.3.1. Kauglepingu sõlmimine

Kauglepingu sõlmimiseks peab Hingetarkus OÜ kasutama ja töötlema isikuandmeid, mis on ära toodud tellimuse esitamise vormis. Kui te ei sisesta oma isikuandmeid, ei saa te kauglepingut sõlmida.

Hingetarkus OÜ kogub ja säilitab teavet teie ostuajaloo kohta eesmärgiga parendada pakutaid tooteid ja teenuseid, selle aluseks on Hingetarkus OÜ seaduslik huvi koguda teavet pakutavate toodete ja teenuste kvaliteedi kohta.

Kontol sisalduv teave seoses sõlmitud kauglepingutega (ostetud tooted), sealhulgas kogu suhtlus teiega, säilitatakse tõestusena kauglepingu sõlmimisest ja täitmisest. Hingetarkus OÜ säilitab seda teavet enda seadusliku huvi alusel kaitsta oma õigusi ja huvisid mistahes vaidluse korral ning seadusel põhineva kohustuse tõttu säilitada teavet läbiviidud äritegevuse kohta.

Teie isikuandmeid, mis on seotud kauglepingu sõlmimise ja täitmisega, töötlevad ainult Hingetarkus OÜ ja meie äripartnerid, kes pakuvad transporditeenuseid, IT-struktuure ja makseplatvorme. Äripartneritele edastatakse isikuandmeid minimaalses ulatuses teadmisvajaduse põhimõttel.

Selle eesmärgi raames töödeldakse teie isikuandmeid seni, kuni Eesti Vabariigi sätestatud säilitamisperiood aegub, või seni, kuni täitub hagi kohtusse andmise tähtaeg – mis iganes aeg neist täitub kõige hiljem.

2.3.2. Kaubanduslike teadaannete vastuvõtmine

Kui avaldate soovi saada kaubanduslikke teadaandeid, näiteks teavet reklaamikampaaniate ja eripakkumiste kohta, nõustute sellega, et Hingetarkus OÜ töötleb teie isikuandmeid, mis te olete esitanud registreerimisvormis ja tellimuse esitamise vormis, sealhulgas teie geograafiline asukoht ja ostuajalugu.

Hingetarkus OÜ töötleb teie isikuandmeid, et saata teile sobivaid ja aktuaalseid kaubanduslikke teadaandeid. Hingetarkus OÜ profileerib teie esitatud andmeid ja teavet eri viisidel, et analüüsida, millised tooted ja teenused võiksid teid huvitada, ning saata teile sobivaid kaubanduslikke teadaandeid.

Kui tellite veebilehelt tooteid, kasutab Hingetarkus OÜ teie meiliaadressi selleks, et saata teile kaubanduslikke teadaandeid sarnaste toodete kohta, isegi kui te ei ole avaldanud soovi kaubanduslikke teadaandeid saada. Kui te ei soovi selliseid teadaandeid, on teil võimalik pärast tellimuse esitamist teile saadetud meili kaudu loobuda kaubanduslike teadaannete saatmisest teie meiliaadressile, samuti on võimalik loobumisest teatada iga kaubanduslikke teadaandeid sisaldava meili kaudu.

Teie isikuandmeid töötlevad seoses kaubanduslike teadaannete saatmisega ainult Hingetarkus OÜ ja meie äripartnerid, kes pakuvad IT-struktuure ja meiliplatvorme. Äripartneritele edastatakse isikuandmeid minimaalselt.

Selle eesmärgi täitmiseks töödeldakse teie isikuandmeid seni, kuni teatate soovist loobuda kaubanduslike teadaannete saamisest tellimuse kinnituses või reklaamis saadetud lingi kaudu. Teavet loobumise kohta säilitatakse selleks, et täita teie soovi mitte enam kaubanduslikke teadaandeid saada.

Hingetarkus OÜ lõpetab teile kaubanduslike teadaannete saatmise niipea, kui teie sooviavaldus on töödeldud. Palume teil siiski tähele panna, et sooviavalduste töötlemine sõltub tehnilisest võimekusest teie nõuet täita, seetõttu võib töötlemine võtta aega kuni viis päeva.

2.4. Uudiskirjade vastuvõtmine

Kui annate nõusoleku saada meili teel uudiskirju, nõustute sellega, et Hingetarkus OÜ saadab teie meiliaadressile mitmesuguseid kaubanduslikke teadaandeid, näiteks tootekampaaniate ja eripakkumiste kohta.

Teie isikuandmeid töötlevad seoses kaubanduslike teadaannete saatmisega ainult Hingetarkus OÜ ja meie äripartnerid, kes pakuvad IT-struktuure ja meiliplatvorme. Äripartneritele edastatakse isikuandmeid minimaalselt.

Selle eesmärgi täitmiseks töödeldakse teie isikuandmeid seni, kuni teatate soovist loobuda kaubanduslike teadaannete saamisest tellimuse kinnituses või reklaamis saadetud lingi kaudu. Teavet loobumise kohta säilitatakse selleks, et täita teie soovi mitte enam kaubanduslikke teadaandeid saada.

Hingetarkus OÜ lõpetab teile kaubanduslike teadaannete saatmise niipea, kui teie sooviavaldus on töödeldud. Palume teil siiski arvesse võtta, et sooviavalduste töötlemine sõltub tehnilisest võimekusest teie nõuet täita, seetõttu võib töötlemine võtta aega kuni viis päeva.

 1. Veebilehe eesmärk

Selle veebilehe on loonud ja seda haldavad Hingetarkus OÜ  ja selle levipartnerid. Veebileht on loodud, et toimida ettevõtte ja kliendi vahelise tõhusa suhtlusplatvormina ning olla kaubamärgi toodete veebimüügikoht ja teabeallikas kogu toote- ja ettevõttealase teabe jaoks.

 1. Tooted ja teenused isiklikuks kasutamiseks

Veebilehel saadaolevad tooted ja teenused ning mistahes näidised, mida võime teile pakkuda, on ainult isiklikuks kasutamiseks. Te ei või meilt saadud näidiseid või teenuseid müüa või edasi müüa. Hingetarkus OÜ jätab endale õiguse ette teavitades või teavitamata tühistada või vähendada mistahes täidetava tellimuse või teile pakutavate toodete või teenuste mahtu, mille puhul usume omal äranägemisel, et selle tulemuseks võib olla meie kasutustingimuste rikkumine.

 1. Teabe täpsus

Püüame veebilehel tooteid kirjeldades olla võimalikult täpsed. Kui tootega seotud teave (kirjeldus, värvid jms) on muutunud, ei saa Hingetarkus OÜ tagada, et mistahes ajahetkel sisaldab veebilehele postitatud teave kõige värskemaid uuendusi.

 1. Intellektuaalomand

Kogu teave ja sisu, mis on veebilehel saadaval, seahulgas, kuid mitte ainult kaubamärgid, logod, teenusemärgid, tekst, graafika, logod, nupuikoonid, kujutised, audioklipid, andmekogud ja tarkvara, ning nende kogumine ja organiseerimine (ühiselt: sisu) on Hingetarkus OÜ omand ning seda kaitsevad Eesti Vabariigi seadused ja muud rahvusvahelised õigusaktid, mis reguleerivad intellektuaalomandi kaitset, sealhulgas autoriõigusi ja kaubamärke reguleerivad seadused. Meie kaubamärke ei tohi kasutada mistahes viisil mistahes eesmärgil ilma meie kirjaliku loata.

 1. Kaup

Hingetarkus OÜ ei luba kasutada eksitavaid väiteid kauba efektiivsuse ja muude omaduste kohta seda tarbijatele reklaamides.

 1. Hinnapoliitika

Kõik hinnad veebilehel www.kiitus.ee on toodud eurodes, kuid iga riigi kohalik veebipood saab näidata hindasid kohalikes rahaühikutes. Kuigi me üritame alati oma hindu uuendatutena hoida, ei saa me tagada, et hinnad, mida näete tellimuse esitamise ajal, on õiged sel ajal toodetele kehtivad hinnad. Kui saame teilt tellimuse, kus on kirjas veebilehel sel hetkel olevatest hindadest erinevad hinnad, võtame teiega ühendust ja pakume võimalust tellimus tühistada. Kui me ei saa teiega lühikese etteteatamise järel ühendust, käsitletakse teie tellimust kui tühistatut ja teile tagastatakse kogu selle tellimuse eest makstud raha.

Kõikidele hindadele rakendatakse käibemaksu või muid müügimakse, kui see on vajalik. Sõltuvalt transpordi sihtkohast võivad teie tellimusele rakenduda täiendavad transpordikulud, mida näidatakse selgelt enne seda, kui peate makse tegema, ja mis sisalduvad tellimuse kogumaksumuses.

Teie asukohas saadetise kättesaamiseks vajalike tollimaksude ja muude maksude tasumine on teie kanda. Hingetarkus OÜ ei ole kohustatud teid sellistest maksudest teavitama enne või pärast seda, kui olete esitanud tellimuse www.kiitus.eeveebipoes.

 1. Transpordipoliitika

Meie tarned on tõendatult usaldusväärsed ja kiired. Palun tutvuge meie toodete transpordipoliitikaga, et teada saada tarnimise korraldus ja täitmine ning et mõista tasuta tarne ja täiendavate transpordikulude tingimusi.

 1. Tagastuste poliitika

Tellitud ja kohaletoimetatud tellimuste tagastustega tegeletakse üksikjuhtumi kaupa, järgides lihtsaid protseduure. Palume teil tutvuda oma tagastuste poliitikaga, et oleksite kursis toote tagastamise võimalustega ja et saaksite lepingu tühistamise kohta teavet ja selle tingimused.

 1. Kasutaja vastutus

Sellele veebilehele tulles või seda kasutades järgite neid kasutustingimusi ja veebilehele postitatud juurdepääsu või kasutamise erihoiatusi või -juhiseid. Te peate alati käituma kooskõlas seaduste ja tavadega ning heas usus. Te ei või teha mistahes muudatusi veebilehele või mistahes sellel lehel olevale sisule või teenustele ning te ei või mingil moel piirata veebilehe ühtsust või toimimist. Piiramata nende kasutustingimuste mistahes muu sätte üldkehtivust, kui te jätate hooletusest või tahtlikult täitmata mistahes neis kasutustingimustes sätestatud kohustused, olete vastutav kõigi kadude ja kahjude eest, mida see võib põhjustada Hingetarkus OÜ-le, partneritele või litsentseerijatele.

 1. Kolmandate poolte lingid

Me ei vastuta mistahes muude veebilehtede, mis siia lehele või siit lehelt lingivad, sisu eest. Veebilehel ilmuvad lingid on ainult mugavuse tarbeks ega tähenda, et meie, meie tütarettevõtted või partnerid toetavad viidatud sisu, toodet, teenust või tarnijat. Kui kasutate linke, mis viivad veebilehest väljaspool asuvatele lehtedele või muudele veebilehtedele, vastutate selle eest ise. Me ei ole vastutavad uurimise või hindamise eest ja me ei garanteeri pakkumisi teistelt veebilehtedelt, mis veebilehele/veebilehelt lingivad, ka ei ole me vastutavad selliste lehtede ja veebilehtede tegude, sisu, toodete ega teenuste eest, sealhulgas, kuid mitte ainult nende privaatsuspoliitika ja kasutustingimuste eest. Peaksite tutvuma kõigi teiste külastatavate veebilehtede kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikatega.

 1. Vastutuse piiramine

Te nõustute, et vastavalt kohaldatavale seadusele ei vastuta Hingetarkus OÜ (kas lepinguliselt, hooletusest või muul põhjusel) mistahes tingimustel teie veebilehe kasutamisel esinevate mistahes katkestuste või tõrgete eest.

Te nõustute täielikult vastavalt seadusele, et Hingetarkus OÜ ei vastuta (kas lepingu, lepinguvälise kahju (sealhulgas hooletuse) või muu alusel) mistahes olukorras a) äritegevuse katkestuse eest; b) veebilehe juurdepääsu aeglustumise või katkestuste eest; c) andmete mittesaatmise, valesti saatmise, andmelaostuse, hävimise või muu muutmise eest; d) mistahes kadude või kahjude eest, mis tekkisid veebilehel olevate väljasuunavate linkide kasutamise või olemasolu tõttu; e) arvutiviiruste, süsteemitõrgete või rikete eest, mis võivad esineda seoses veebilehe kasutamisega, sealhulgas kolmandate poolte veebilehtede hüperlinkide kasutamisega; f) ebatäpsuste või väljajättude eest sisus või g) juhtumite eest, mis on väljaspool meie mõjuvõimu.

Hingetarkus OÜ ei vastuta mistahes kaudse, erakordse, juhusliku või tegevusest tuleneva mistahes liiki kahju eest (sealhulgas saamatajäänud kasum), mis on seotud veebilehe või selle kasutamisega (või võimetusega seda kasutada), olenemata tegevuse liigist, kas siis lepingusiseses või lepinguvälises kahjus (sealhulgas hooletuses) või muus kahjus, isegi kui meid on hoiatatud selliste kahjude võimaluse eest.

 1. Autoriõiguste kaebused

Hingetarkus OÜ. Kõik õigused kaitstud.

Kogu selle veebilehe sisu, kirjavahetus (e-post või tavapost) ja ka turundusvahendid, mida kasutatakse veebilehe reklaamimiseks kolmandate poolte vahenditel, on Hingetarkus OÜ omand. Sisu mistahes osa või kogu sisu reprodutseerimine ja taasavaldamine on keelatud, välja arvatud järgmistel eesmärkidel.

Isiklikuks tarbeks kopeerimise litsents:

teil on lubatud teha sisust koopiaid või printida sellest osi mõistlikuks isiklikuks tarbeks.

Piiratud kasutamiseks kopeerimise või taasavaldamise litsents:

te võite teha trüki- ja digitaalmaterjalist kolmandatele pooltele kasutamiseks koopiaid ainult siis, kui märgite neile Hingetarkus OÜ veebilehe sisu ja materjali allikana, lisades taasavaldatud koopiate üla‑URL-i (http://www.kiitus.ee). Lisaks peate teavitama kõiki kolmandaid pooli, kellega neid koopiaid jagate, et selliste koopiate taasavaldamise korras tuleb materjalide allikana märkida Hingetarkus OÜ veebileht üla-URL-iga (http://www.kiitus.ee).

 1. Hüvitis

Te nõustute meid kaitsma mistahes kahju, kadude ja tasude kui ka juristitasude eest, mis tulenevad mistahes kolmanda poole nõudest või hagist, teiepoolsest kasutustingimuste rikkumisest, vigadest teie esindustes, garantiidest või selle veebilehe kasutamisest.

 1. Vaidlused

Seoses mistahes vaidlusega veebilehe üle reguleerivad kõiki veebilehe kasutustingimustega seotud õigusi, kohustusi ja tegusid Eesti Vabariigi seadused, nagu kasutustingimused oleks leping, mis sõlmiti ja täideti täies ulatuses Eestis.

Lepingu sõlmivad pooled kinnitavad siinkohal, et nad üritavad lahendada mistahes vaidlused seoses veebilehe külastuse või selle kauglepingu täitmise, tõlgendamise või lõpetamisega vastastikuste läbirääkimiste teel.

Kui pooled ei suuda lahendada tekkivaid vaidlusi rahumeelsete vastastikuste läbirääkimiste teel, lahendatakse kõik vaidlused, lahkarvamused või nõuded Eesti Vabariigi kohtutes. Juhul kui olete mistahes viisil rikkunud või ähvardanud rikkuda meie, meie tütarettevõtete, partnerite või litsentseerijate intellektuaalomandi õigusi, võime taotleda ettekirjutust või muud asjakohast toetust mistahes kohtus ja te nõustute sellise mistahes kohtu erandliku kohtualluvuse ja kohtumõistmispaigaga.

Pooled on kokku leppinud kohtumõistmispaigas ja vaidluste lahendamise menetluses kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma I).

Kui Hingetarkus OÜ ja tarbija vahel peaks tekkima vaidlus selle üle, kas nende vahel sõlmitud lepingu sätted on õiglased, võib kumbki pool pöörduda selles jaotises toodud kohtu poole ning tarbijal on õigus pöörduda kohaliku tarbijakaitseasutuse poole.

Kui Hingetarkus OÜ ja tarbija vahel peaks tekkima vaidlus füüsiliste isikute andmekaitse üle, võib kumbki pool pöörduda selles jaotises toodud kohtu poole ning tarbijal on õigus pöörduda kohaliku andmekaitse järelevalveasutuse poole.

 1. Üldsätted

Käesolevaga nõustute, et kasutustingimused kujutavad endast lepingut teie ja Hingetarkus OÜ vahel seoses veebilehe ja selle sisu teiepoolse kasutamisega.

Hingetarkus OÜ-l on õigus tingimusi igal ajal muuta ja täpsustada, avaldades muudatused veebilehel ja märkides ära viimase uuenduse kuupäeva või saates teile muudatuste kohta meili, juhul kui Hingetarkus OÜ leiab, et muudatused võivad olla teie jaoks olulised. Kõik kasutustingimuste muudatused jõustuvad peale veebilehel avaldamist. Jätkates veebilehe kasutamist pärast muudatuste jõustumist, kinnitate nõustumist muudatustega. Hingetarkus OÜ jätab endale õiguse lõpetada või tagasi võtta mistahes õigused, mis on nende kasutustingimuste alusel antud. Teil tuleb selliste tagasivõtmiste või muudatustega nende jõustumisel nõustuda, sealhulgas lõpetada vajaduse korral selle veebilehe kasutamine.

Need tingimused ei ole tõlgendatavad partnerluse või mistahes ühisettevõtte loomisena teie ja Hingetarkus OÜ vahel. Juhul kui Hingetarkus OÜ ei suuda veenda teid kasutustingimusi täitma, ei mõjuta see meie õigust taotleda kasutustingimuste täitmist enne või pärast seda juhtumit. Kui nende kasutustingimuste mistahes sätet ei saa kohaldatava õigusakti alusel täita või see on kohaldatava õigusakti alusel kehtetu või tunnistatakse kohaldamatuks või kehtetuks mistahes kohtuvälise või kohtuotsusega, ei muuda see neid kasutustingimusi tervikuna kehtetuks või kohaldamatuks. Käesolevaid kasutustingimusi tuleb sel juhul muuta vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele võimaluste piires nii, et need kajastaksid poolte esialgset kavatsust algsete kasutustingimuse kohaselt.

 1. Vääramatu jõud

Hingetarkus OÜ ei ole vastutav mistahes viivituste, kohustuste täitmise nurjumise või mistahes muude tõrgete eest, mille põhjustavad meie mõjuvõimu alt väljajäävad olukorrad ja takistused, sealhulgas, kuid mitte ainult streigid, valitsuse tegevus, sõjad või rahvuslikud kriisiolukorrad, terrorismiohud või -aktid, keskkonna- või kliimamuutused, kolmanda poole kohustuste mittetäitmine, internetiühenduseprobleemid ning tark- ja riistvara häired. Sellise vääramatu jõu toimumise korral üritame viivitused võimalikult kiiresti likvideerida.